Klubbens vedtægter

VEDTÆGTER for HORSENS BADMINTON KLUB (stiftet den 24. marts 1936)

§1 

Klubbens navn er Horsens Badminton Klub, forkortet HBK Klubben har hjemsted og lokale i Horsens Kommune.

§2

Klubbens formål er at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke badminton, samt med udgangspunkt i badmintonsporten at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. 

§3 

Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig ovennævnte i § 2 nævnte formål. Bestyrelsen kan beslutte at optage passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§4

Det årlige kontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og betales i et af bestyrelsen fastsat antal rater.

Er et medlem i restance, inddrages spilletiden efter forudgående varsel. Denne inddragelse fritager ikke for kontingentbetaling for den pågældende sæson.

§5

Indmeldelse via hjemmesiden eller til pågældende udvalg. Ved udtræden af klubben i sæsonen kan kontingent ikke fordres tilbagebetalt.

For spillere med spillercertifikat skal alle skyldige beløb til HBK være betalt, før spillercertifikatet kan overdrages til anden klub.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned. Indkaldelse sker ved opslag i hallen og på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning vedr. det forløbne år

3. Udvalgene aflægger beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

5. Kassereren fremlægger budget til orientering

6. Behandling af indsendte forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

§7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, som den ordinære generalforsamling og dette, når bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 25 af klubbens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer det.

§8

Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer.

Til ændring af klubbens vedtægter og til beslutning om større økonomiske dispositioner (eksempelvis køb/salg af fast ejendom, pantsætning af aktiver, optagelse af større lån o.lign) kræves dog 2/3 af de fremmødte medlemmernes stemmer.

Alle afstemninger afgøres i øvrigt ved simpel stemmeflerhed.

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot 2 medlemmer begærer dette.

Stemmeret har ethvert medlem, idet dog stemmeretten for børn under 15 år skal varetages af sådanne medlemmers værge (eksempelvis en forælder).

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stemmeretten bortfalder, så længe et medlem er i kontingentrestance til klubben.

§9

Klubbens bestyrelse består af min. 5 og max 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur.

Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

§10

Bestyrelsen foranlediger, at der nedsættes et antal udvalg til varetagelse af foreliggende opgaver - eksempelvis et ungdomsudvalg, motionistudvalg, seniorudvalg m.v.

§11

Bestyrelsesmøde indkaldes  så ofte det findes nødvendigt, og når blot et bestyrelsesmedlem ønsker det.

§12

Inden sæsonstarten tilrettelægger bestyrelsen spilleplanen med hensyn til træning for såvel ungdoms- som seniorspillere, afvikling af holdkampe og baneudlejning.

Bestyrelsen fordeler banerne inden sæsonen. Den løbende indtegning foregår hos halinspektøren.

§13

Klubben tegnes i forhold til Horsens Kommune af et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem og/eller kassereren.

I øvrigt tegnes foreningen af kassereren eller den/de, som bestyrelsen måtte have meddelt prokura.

§14

Klubbens regnskabsår løber fra 1/5 til 30/4.

§15

Ved klubbens eventuelle opløsning tilfalder dens eventuelle formue Horsens Kommune - nærmere bestemt Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning - til anvendelse for det almennyttige formål, som forvaltningen beslutter, men som skal være rettet imod at give børn og unge en meningsfyldt og positivt, personlighedsudviklende fritid.

For udskrivning af vedtægterne kan du hente en PDF version HER